Prawo pracy

Adwokat Opole i Prawo pracy to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

 

Przedmiotem prawa pracy

  • są społeczne stosunki pracy związane z pełnieniem pracy dobrowolnie podporządkowanej (zarówno stosunki indywidualne, jak i zbiorowe) 
  • poprzedzające nawiązanie stosunku pracy (np. pośrednictwo pracy jako stosunek pomiędzy osobą poszukującą pracę a organami zatrudnienia, stosunki poradnictwa zawodowego)
  • nadzór nad warunkami pracy
  • stosunki związane z rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy
  • ubezpieczenia społecznego (ze względu na rozwój tej materii coraz częściej uważa się je jednak za odrębną gałąź

Celem ubezpieczenia społecznego jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Wypłaty świadczeń z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni. Obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego stanowią podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową:


  • Ubezpieczenia emerytalne – przedmiotem ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku przez ubezpieczonego
  • rentowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny
  • chorobowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny
  • wypadkowe – przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy wywołana zdarzeniem zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym ubezpieczeń społecznych jest ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 Adwokat Opole – https://adwokat-hiper.pl

Zadzwoń

+48 662 022 477

Wyślij wiadomość

biuro@adwokat-hiper.pl

Adres

Adwokat Paweł Hiper
Opole ul. Zajączka 9/2